Części zamienne

Zapytanie o części

Części zamienne

JD Kulej Sopot Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 178 , 81-571 Gdynia, jako administrator danych, informuje Pana/ Panią, iż:
1. Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umów, których przedmiotem jest: - nabycie/sprzedaż pojazdów; - najem/użyczenie pojazdów, - serwis samochodowy; - usługa gwarancyjna pojazdu; - naprawy lakierniczo-blacharskie; - sprzedaż części zamiennych; - usługa finansowa lub ubezpieczeniowa.
2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 1 klauzuli.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom powiązanym: JD Kulej Sp z o.o. i JD Kulej Olsztyn Sp z o.o.
4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie powinno nastąpić na piśmie i być wysłane na adres Administratora danych wskazany powyżej.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pan uważacie, że dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będę przechowywane przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została zawarta ostatnia z umów o której mowa w punkcie 1.

* zaznaczone pola są niezbędne, w celu zgłoszenia zapytania o części

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wkrótce pracownik naszego salonu skontaktuje się z Państwem.